Lietuvos naudotojams, dirbantiems bendrovėje, kuri yra BFAA narys

Šį Susitarimą sudarė:

BFAA – pelno nesiekianti „Baltijos finansų patarėjų asociacija“, registruota Latvijoje, registracijos kodas 40008245091, adresas: Doma square 8A-6, Ryga, LV-1010, Latvija, ir Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją.

Apibrėžtys

BFAA narys – įmonė, kuri yra sudariusi BFAA nario sutartį.

Susitarimas – šis naudojimosi portalu ir licencijos suteikimo susitarimas.

Baltijos finansų patarėjų asociacija (BFAA) – Baltijos šalių bankų asociacijų įsteigta pelno nesiekianti „Baltijos finansų patarėjų asociacija“, registruota Latvijoje, registracijos kodas 40008245091, adresas: Doma square 8A-6, Ryga, LV-1010, Latvija, kuri administruoja ir valdo licencijavimo sistemą, sukurtą pagal Nuostatus.

Licencija – licencija, kurią suteikia BFAA pagal Nuostatus.

Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją – BFAA nario darbuotojas, kuris davė sutikimą BFAA nariui kreiptis dėl licencijos ir sudarė šį Susitarimą.

Licencijos turėtojas – fizinis asmuo, turintis licenciją, suteiktą pagal Nuostatus, įskaitant neaktyvius licencijų turėtojus.

Licencijavimo sistema – licencijų, kurias suteikia BFAA pagal Nuostatus, sistema.

Nuostatai – taisyklių sąvadas, kurį tvirtina BFAA ir kuris apima nuostatas dėl savanoriškos licencijavimo sistemos, susijusios su licencijuojamų paslaugų teikimu Baltijos šalyse, siekiant įgyvendinti bendrus rinkos standartus ir kvalifikacinius reikalavimus asmenims, kurie teikia licencijuojamas paslaugas BFAA narių klientams. Nuostatai taikomi ir yra privalomi BFAA, jos nariams ir licencijų turėtojams. Galiojanti Nuostatų redakcija skelbiama testavimo portale.

Paslaugos – naudojimasis Testavimo portalu https://testing.bfaa.eu (toliau – Testavimo portalas).

Paslaugų teikėjas – BFAA.

Kitos šiame Susitarime vartojamos sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip Nuostatuose.

 1. Susitarimo dalykas

Šis Susitarimas reglamentuoja BFAA ir Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją / Licencijos turėtojo įsipareigojimus, susijusius su naudojimusi Testavimo portalu, paraiškos licencijai gauti pateikimu ir Licencijos gavimu iš BFAA.

 1. Patvirtinimai

Sudarydamas šį Susitarimą, Pareiškėjas, siekiantis gauti Licenciją, patvirtina, kad:

2.1. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, nori naudotis Testavimo portalu;

2.2. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, nori pateikti paraišką licencijai gauti;

2.3. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, yra susipažinęs su BFAA etikos kodeksu;

2.4. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, yra susipažinęs su Nuostatais.

 1. BFAA įsipareigojimai

3.1. BFAA suteikia galimybę Pareiškėjams, siekiantiems gauti licenciją, naudotis Testavimo portalu ir laikyti egzaminus licencijai gauti.

3.2. BFAA užtikrina, kad licencija bus suteikta tiems Pareiškėjams, siekiantiems gauti licenciją, kurie atitiks Nuostatų reikalavimus.

3.3. BFAA užtikrina suteiktos licencijos išlaikymą BFAA sistemoje.

3.4. Licencijos suteikimas ir išlaikymas BFAA sistemoje atliekamas pagal Nuostatus. Tam tikros licencijų sistemos valdymo funkcijos yra pavestos BFAA nariams, su kuriais BFAA yra sudariusi BFAA nario sutartį.

 1. Pareiškėjo, siekiančio gauti Licenciją, įsipareigojimai

4.1. Sudarydamas šį Susitarimą, Pareiškėjas, siekiantis gauti Licenciją, patvirtina, kad jis įsipareigoja laikytis BFAA etikos kodekso.

4.2. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, turi teisę naudotis Testavimo portalu pagal šį Susitarimą ir laikyti egzaminą licencijai gauti.

 1. Licencijos turėtojo įsipareigojimai

5.1. Kai BFAA suteikia licenciją Pareiškėjui, siekiančiam gauti licenciją, pastarasis tampa Licencijos turėtoju ir nuo licencijos suteikimo momento privalo laikytis Nuostatų.

5.2. Licencijos turėtojas vykdo Nuostatuose numatytas prievoles. BFAA turi teisę taikyti Nuostatuose numatytas drausmines nuobaudas Licencijos turėtojui, kuris pažeidžia šias prievoles.

5.3. Licencijos turėtojo licencija atšaukiama tik Nuostatuose nustatytais atvejais ir tvarka.

5.4. Pareiškėjas, siekiantis gauti Licenciją, turi teisę naudotis Testavimo portalu pagal šį Susitarimą.

 1. Naudojimasis Testavimo portalu

6.1. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas, kuris naudojasi Testavimo portalu, sutinka laikytis šio Susitarimo. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo atnaujinti ir pakeisti Paslaugų sąlygas. Visos naujos funkcijos, kuriomis papildomos arba išplečiamos šios Paslaugas, įskaitant naujų įrankių ir resursų išleidimą, turi atitikti šį Susitarimą. Jei po tokių pakeitimų Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas toliau naudojasi šiomis Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su minėtais pakeitimais. Naujausia Paslaugų sąlygų redakcija visada yra skelbiama internete adresu: https://www.bfaa.lt/about-bfaa. Pažeidus bet kurią iš šio Susitarimo sąlygų, susijusių su naudojimusi Testavimo portalu, Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją / Licencijos turėtojo paskyra Testavimo portale bus panaikinta.

6.2. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas pripažįsta ir sutinka, kad dėl Paslaugų teikėjo atliekamo Paslaugų tobulinimo Paslaugų forma ir pobūdis kartais gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Jei Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas su tuo nesutinka, jis atsisako šios Susitarimo ir iš karto nutraukia naudojimąsi Paslaugomis. Paslaugomis gali naudotis tik tie, kurie sutinka su visomis šio Susitarimo nuostatomis.

6.3. Paslaugos teikiamos pagal principą „kaip yra“ ir „pagal galimybes“. Paslaugų teikėjas naudojasi trečiųjų šalių – pardavėjų ir prieglobą teikiančių partnerių paslaugomis, tiekdamas būtiną kompiuterių techninę ir programinę įrangą, tinklaveikos, duomenų saugojimo ir kitas susijusias Paslaugoms teikti reikalingas technologijas.

6.4. Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją / Licencijos turėtojo prisijungimo duomenis gali naudoti tik vienas asmuo – keliems asmenims draudžiama naudotis tais pačiais prisijungimo duomenimis. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas privalo užtikrinti savo paskyros ir slaptažodžio saugumą. Paslaugų teikėjas neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurie kyla dėl to, kad naudotojas nevykdo šio saugumo reikalavimo. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti visišką slaptažodžių, susijusių su naudotojo paskyra, konfidencialumą. Sužinojęs, kad jo slaptažodžiu ar paskyra buvo pasinaudota neteisėtai, Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas privalo kuo skubiau apie tai pranešti Paslaugų teikėjui el. paštu: info@bfaa.eu.

6.5. Paslaugų teikėjo turinį Testavimo portale saugo autorių teisės. Pareiškėjui, siekiančiam gauti licenciją / Licencijos turėtojui draudžiama kopijuoti, platinti, keisti, nuomoti(s), skolinti, parduoti, platinti, kurti antrinius kūrinius, pertvarkyti, dekompiliuoti ar kitaip bandyti išgauti Paslaugų ar bet kurios jų dalies pirminį kodą, neturint atitinkamos autoriaus teisių savininko licencijos.

6.6. Paslaugų teikėjas gali pateikti naudotojui pranešimus, įskaitant pranešimus apie bet kuriuos Susitarimo pakeitimus, el. paštu, paprastu paštu arba apie testavimo paslaugą skelbiamoje informacijoje.

 1. Konfidencialumas

7.1. Visas turinys, kuris yra prieinamas Testavimo portale Pareiškėjui, siekiančiam gauti Licenciją / Licencijos turėtojui, šis Susitarimas ir visa oficiali informacija apie BFAA, kuri gali būti žinoma Pareiškėjui, siekiančiam gauti licenciją / Licencijos turėtojui šio Susitarimo galiojimo metu, yra konfidenciali ir gali būti atskleista tik įstatymo nustatytais atvejais.

7.2. Šio Susitarimo 7.1 straipsnyje nurodyta informacija nelaikoma konfidencialia, jeigu ji buvo paskelbta viešai, įtraukta į viešas ataskaitas ir BFAA parengtas atskaitas, taip pat į parengtą ir išplatintą rinkodaros ir reklaminę medžiagą.

 1. Duomenų tvarkymas

8.1. Vykdant šį Susitarimą, BFAA tvarko Pareiškėjo, siekiančio gauti Licenciją, asmens duomenis, kuriuos sudaro Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją, darbdavio (BFAA nario) vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris ir pavadinimas. Šių duomenų įrašus BFAA saugo duomenų bazėje 5 (penkerius) metus nuo Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją, naudojimosi Testavimo portalu pabaigos.

8.2. Vykdant šį Susitarimą, BFAA tvarko Licencijos turėtojo asmens duomenis, kuriuos sudaro Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją, darbdavio (BFAA nario) vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris ir pavadinimas, užimtumo statusas (aktyvus, sustabdytas, nutrauktas) – licencijos suteikimo ir išlaikymo pagal Nuostatus bei naudojimosi Testavimo portalu tikslais. Šių duomenų įrašus BFAA saugo duomenų bazėje 5 (penkerius) metus nuo Licencijos turėtojo licencijos galiojimo pabaigos. Duomenys apie Licencijos turėtojo užimtumo statusą gaunami iš Licencijos turėtojo darbdavio – BFAA nario.

8.3. Šio Susitarimo 8.2 straipsnyje nurodytu tikslu Licencijos turėtojo asmens duomenys: Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją, darbdavio (BFAA nario) vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris ir pavadinimas, gali būti atskleidžiami toliau nurodytais atvejais:

1) vykdant šį Susitarimą, skelbiami BFAA pradiniame puslapyje – siekiant išlaikyti Licenciją pagal Nuostatus ir informuoti visuomenę apie licencijų turėtojus. Šiuos duomenis BFAA skelbia savo pradiniame puslapyje tol, kol Licencijos turėtojo licencija yra aktyvi;

8.4. Duomenis pagal 8.1 – 8.2 straipsnius tvarkantis duomenų tvarkytojas yra BFAA, o duomenų valdytojas yra Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją / licencijos turėtojo darbdavys (BFAA narys).

8.5. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas sutinka, kad jo asmens duomenys, surinkti pagal šią Susitarimą, būtų tvarkomi (i) šio Susitarimo vykdymo,  (ii) statistinių duomenų apie naudojimąsi Paslaugomis surinkimo ir (iii) Paslaugų tobulinimo ir išplėtimo tikslais. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas sutinka, kad asmens duomenys gali būti saugomi serveriuose Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas sutinka, kad asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tvarkyti bet kuriai paslaugų programinės įrangos savininko įmonių grupei priklausančiai bendrovei, kaip antai „Opus Online OÜ“, kuri yra įsteigta pagal Estijos įstatymus, registracijos kodas 11665961, adresas: Pärnu mnt 139c, Kesklinna linnaosa, Tallin, Harju maakond, 11317, Estija.

8.6. BFAA užtikrina duomenų tvarkymą pagal duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.  Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją / Licencijos turėtojas turi teisės aktuose numatytas duomenų subjekto teises, įskaitant teisę susipažinti su duomenimis ir teisę juos ištaisyti. Užklausos apie duomenų tvarkymą turi būti pateiktos BFAA raštu, adresu: Doma square 8A-6, Ryga, LV-1010, Latvija.

 1. Galiojimas ir nutraukimas

9.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo Testavimo portale momento, Pareiškėjui, siekiančiam gauti Licenciją, pritarus jo sąlygoms.

9.2. Šis Susitarimas nutraukiamas, jei Pareiškėjas, siekiantis gauti Licenciją, neišlaiko egzamino.

9.3. Šis Susitarimas savaime nutraukiamas, atšaukus Licencijos turėtojui suteiktą licenciją.

9.4. Šis Susitarimas nutraukiamas, jei BFAA nario atstovas tiesiogiai panaikina Pareiškėjo, siekiančio gauti licenciją / Licencijos turėtojo paskyrą dėl naudojimosi Testavimo portalu sąlygų pažeidimo.

 1. Bendrosios sąlygos

Šį Susitarimą reglamentuoja Latvijos teisė. Visi ginčai, susiję su šiuo Susitarimu, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčą sprendžia Latvijos teismas, esantis Rygoje.

 

Naudojimosi Testavimo portalu sąlygos, norintiems laikyti finansų maklerio atestavimo egzaminą (ne BFAA narių darbuotojams)

Prieš nukreipdami jus į portalą, prašome jūsų patvirtinti šias Naudojimosi Testavimo portalu sąlygas.

Toliau naudodamiesi šiuo portalu, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šį Susitarimą ir įsipareigojate jo laikytis.

Jeigu jūs nesutinkate su Naudojimosi Testavimo portalu sąlygomis, jūs nebegalite toliau naudotis šiuo portalu.

 1. Naudojimosi Testavimo portalu sąlygos

1.1. Naudodamiesi Testavimo portalu (toliau – Paslauga), jūs sutinkate laikytis šių sąlygų (toliau – Paslaugos sąlygos). Paslaugos teikėjas yra Baltijos finansų patarėjų asociacija, nevyriausybinė organizacija, įsteigta pagal Latvijos Respublikos įstatymus; Latvijos komercinio registro kodas 40008245091; registruotos buveinės adresas: Doma Square 8A-6, Ryga, Latvija. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo atnaujinti ir pakeisti Paslaugos sąlygas. Visos naujos funkcijos, kuriomis papildoma arba išplečiama ši Paslauga, įskaitant naujų įrankių ir resursų išleidimą, yra šių Paslaugos sąlygų dalykas. Jei po tokių pakeitimų jūs toliau naudositės šia Paslauga, bus laikoma, kad jūs sutinkate su minėtais pakeitimais. Su naujausia Paslaugos sąlygų redakcija bet kuriuo metu galite susipažinti interneto svetainėje: https://www.bfaa.lt. Jei pažeisite bet kurią iš toliau išdėstytų sąlygų, jūsų paskyra bus panaikinta.

1.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad dėl Paslaugos teikėjo atliekamo Paslaugos tobulinimo Paslaugos forma ir pobūdis kartais gali keistis be išankstinio įspėjimo.

1.3. Jeigu jūs su tuo nesutinkate, jūs turte atsisakyti šio Susitarimo ir iš karto nutraukti naudojimąsi šia Paslauga. Paslauga gali naudotis tik tie, kurie sutinka su visomis šio susitarimo dėl Paslaugos sąlygų nuostatomis.

2. Paskyros naudojimo sąlygos

2.1. Jūsų prisijungimo duomenis gali naudoti tik vienas asmuo – keliems asmenims draudžiama naudotis tais pačiais prisijungimo duomenimis.

2.2. Jūs privalote užtikrinti savo paskyros ir slaptažodžio saugumą. Paslaugos teikėjas neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurie kyla dėl to, kad jūs nesilaikote šio saugumo reikalavimo. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti visišką slaptažodžių, susijusių su jūsų paskyra, konfidencialumą. Sužinoję apie neteisėtą pasinaudojimą jūsų slaptažodžiu ar paskyra, privalote kuo skubiau apie tai pranešti Paslaugos teikėjui e. paštu: info@bfaa.eu.

3. Konfidencialumas

3.1. Paslaugos teikėjo turinys yra saugomas autoriaus teisių. Jums draudžiama kopijuoti, platinti, keisti, nuomoti(s), skolinti, parduoti, platinti, kurti antrinius kūrinius, pertvarkyti, dekompiliuoti ar kitaip bandyti išgauti Paslaugos ar bet kurios jos dalies pirminį kodą, neturint atitinkamos autoriaus teisių savininko licencijos.

3.2. Visas Testavimo portalo turinys, šis Susitarimas ir su BFAA veikla susijusi informacija, kurią jūs galite sužinoti šio Susitarimo galiojimo metu, yra konfidencialūs ir gali būti atskleisti tik įstatymo numatytais atvejais.

4. Duomenų tvarkymas

4.1. Šio Susitarimo vykdymo tikslais BFAA tvarko šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, e. pašto adresas, telefonas. Šių duomenų įrašus BFAA saugo duomenų bazėje tiek, kiek to reikia, kad būtų pasiekti jų tvarkymo tikslai.

4.2. Jeigu jūs išlaikysite egzaminą, pagal Lietuvos banko nutarimą BFAA paskelbs jūsų vardą, pavardę, egzamino datą ir licencijos pavadinimą BFAA interneto svetainėje: https://www.bfaa.lt.

4.3. Jūsų asmens duomenys, surinkti pagal šį Susitarimą, tvarkomi (i) šio Susitarimo vykdymo; (ii) statistinių duomenų apie naudojimąsi Paslauga surinkimo; ir (iii) Paslaugos tobulinimo ir išplėtimo tikslais. Asmens duomenys gali būti saugomi serveriuose Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tvarkyti bet kuriai paslaugų programinės įrangos savininko įmonių grupei priklausančiai bendrovei, kaip antai „Opus Online OÜ“, kuri yra įsteigta pagal Estijos įstatymus, registracijos kodas 11665961, adresas: Pärnu mnt 139c, Kesklinna linnaosa, Tallin, Harju maakond, 11317, Estija.

4.4. BFAA užtikrina duomenų tvarkymą pagal duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite teisės aktuose numatytas teises, įskaitant teisę susipažinti su duomenimis ir teisę juos ištaisyti. Užklausos apie duomenų tvarkymą turi būti pateiktos BFAA raštu, adresu: Doma square 8A, Ryga, LV-1010, Latvija; info@bfaa.eu.

5. Galiojimas ir nutraukimas

5.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo Testavimo portale momento, sutikus su šiomis Paslaugos sąlygoms.

5.2. BFAA panaikinus paskyrą dėl naudojimosi Testavimo portalu sąlygų pažeidimo, šis Susitarimas nutraukiamas.

6. Bendrosios sąlygos

6.1. Ši Paslauga teikiama pagal principą „kaip yra“ ir „pagal galimybes“. Jūs suprantate, kad Paslaugos teikėjas, tiekdamas Paslaugai teikti reikalingą kompiuterių techninę ir programinę įrangą, tinklaveikos, duomenų saugojimo ir kitas susijusias technologijas, pasitelkia trečiąsias šalis – pardavėjus ir prieglobos paslaugas siūlančius partnerius.

6.2. Jūs sutinkate, kad Paslaugos teikėjas gali pateikti jums pranešimus, įskaitant pranešimus apie bet kuriuos Susitarimo pakeitimus, e. paštu, paprastu paštu arba Testavimo portale.

6.3. Jeigu Paslaugos teikėjas nepasinaudoja kuria nors šiose Paslaugos sąlygose numatyta teise ar nuostata, arba jos neįgyvendina, tai nelaikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu.

6.4. Šį Susitarimą reglamentuoja Latvijos teisė. Visi ginčai, susiję su šiuo Susitarimu, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas perduodamas spręsti Latvijos teismui.