BFAA licencijavimo sistemoje dalyvauja tik BFAA nariai.

BFAA išduoda dvi licencijas pagal MIFID 2 / ESMA reikalavimus: Investavimo konsultanto (IA) ir Investavimo informacijos teikėjo (IIP). Dar trys licencijos bus suteikiamos pagal IDD (Insurance Distribution Directive, liet. Draudimo paslaugų platinimo direktyva) reikalavimus: Gyvybės draudimo konsultanto (LIA), Ne gyvybės draudimo konsultanto (NLIA) ir Investicinio gyvybės draudimo konsultanto (IIA).

Mokymosi programa apima kompetencijų reikalavimus visoms penkioms BFAA licencijoms gauti. Mokymosi programą sudarė BFAA peržiūros valdyba ir investavimo, draudimo bei teisės srities specialistų grupė. Programą patvirtino BFAA valdyba. Čia pateikiama MIFID 2 / IDD kvalifikacinių reikalavimų santrauka.

Prie BFAA prisijungusios bendrovės ir jų darbuotojai, išlaikę licencijavimo egzaminus, privalo laikytis BFAA etikos kodekso.

Licencijų turėtojų paieškoje galite surasti, ar konkretus asmuo turi BFAA licenciją.

BFAA licencija apima tiek pradinį tinkamos kvalifikacijos suteikimą, tiek tęstinį kvalifikacijos kėlimą. 

BFAA licencijų turėtojų paieška apima visas BFAA išduotas licencijas ir joje galima rasti informaciją:

 • Kada asmens kvalifikacija buvo pripažinta:
  • Nurodoma išlaikyto BFAA egzamino data ir pažymėjimo numeris.
  • Kvalifikacijos pripažinimo data, jei asmuo turi finansų maklerio pažymėjimą ar jo kvalifikaciją pripažino BFAA.
  • Pastaba: tik asmenys, kurie turėjo priežiūros institucijos išduotus finansų maklerio pažymėjimus, ir kurie buvo BFAA narių darbuotojai, buvo įtraukti į BFAA licencijavimo sistemą. Iš 831 Lietuvos banko 2018 m. birželio 14 d. sąraše buvusių asmenų, apie 200 finansų maklerių buvo įtraukta į BFAA licencijavimo sistemą.
 • Ar BFAA licencija galiojanti:
  • Kad BFAA licencijos galiojimas būtų pratęstas, licencijos turėtojai privalo įvykdyti metinio tęstinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimus. Jeigu jie to nepadaro, licencija galioja tik iki kitų metų kovo 31 d.
  • BFAA narys arba BFAA gali pripažinti licenciją negaliojančia, jei tam yra priežasčių, pvz., licencijos turėtojas yra motinystės (tėvystės) atostogose, laikinai nedirba dėl kitos priežasties, atleidžiamas nuo pareigų arba turi pereiti į kitas pareigas.
  • Nutraukus BFAA narystės sutartį, visų BFAA nario darbuotojų licencijos savaime tampa negaliojančios nuo narystės sutarties panaikinimo datos.
  • Tam, kad licencija vėl taptų galiojanti, licencijos turėtojas privalo įvykdyti tęstinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimus.
  • Pastaba dėl asmenų, kurie išlaikė Investavimo konsultanto egzaminą, bet nėra BFAA narių darbuotojai.  BFAA negali patvirtinti ar paneigti, kad jie kėlė savo kvalifikaciją. Investavimo konsultanto sertifikatas (t. y. finansų maklerio pažymėjimas) galiojimo pabaigos neturi ir, prabėgus keleriems metams, potencialus darbdavys turi įvertinti, ar sertifikato turėtojas turi reikiamų žinių ir kvalifikacijos funkcijoms vykdyti.