Our service

BFAA teikia paslaugas savo nariams, įmonėms ir plačiajai visuomenei, siekdama įgyvendinti ES direktyvas MIFID 2 (liet. FPRD – Finansinių priemonių rinkų direktyva) ir IDD (Draudimo paslaugų platinimo direktyva), ir tuo būdu prisideda prie finansų konsulantų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei užtikrina direktyvų reikalavimus atitinkantį, praktiškai naudingą ir visapusišką licencijavimą. Kartu su efektyvaus licencijavimo paslauga, mes

Read more ...

About Licenses

BFAA licencijavimo sistemoje dalyvauja tik BFAA nariai. BFAA išduoda dvi licencijas pagal MIFID 2 / ESMA reikalavimus: Investavimo konsultanto (IA) ir Investavimo informacijos teikėjo (IIP). Dar trys licencijos bus suteikiamos pagal IDD (Insurance Distribution Directive, liet. Draudimo paslaugų platinimo direktyva) reikalavimus: Gyvybės draudimo konsultanto (LIA), Ne gyvybės draudimo konsultanto (NLIA) ir Investicinio gyvybės draudimo konsultanto (IIA). Mokymosi programa

Read more ...